Polityka prywatności - PDPS - Program do RODO

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES

Od 25 maja 2018 roku stosujemy RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Ustawodawca europejski postanowił uregulować kwestie ochrony danych osobowych i prywatności obywateli Unii, wydając RODO. Rozporządzenie wprowadza się w celu ujednolicenia zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Przepisy RODO są więc nowym elementem codziennej rzeczywistości.

Priorytetem dla Elit Partner  Sp. z o.o.było i zawsze będzie bezpieczeństwo danych naszych Klientów. Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Elit Partner Sp. z o.o. Dane osobowe przekazujemy bardzo wąskiej grupie podmiotów i tylko w sytuacjach, w których pozwalają na to normy prawne.

Na bieżąco informujemy Państwa, w tym też w kwestiach danych osobowych, poprzez stronę internetową, mail, pocztę i telefon o ważnych zmianach w przepisach prawa. Stosując zabezpieczenia sprzętowe i programy antywirusowe, zabezpieczamy fizycznie dane naszych Klientów.

Wypełniając obowiązek informacyjny wobec czytelników strony i klientów (osób, których dane dotyczą), wynikający z Rozporządzenia RODO, przedstawiamy informację o przetwarzaniu danych osobowych, prawa i obowiązki Klientów, Strony a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z nowymi przepisami.

Zawartość polityki prywatności

Polityka prywatności administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej www.pdps.eu (zwana dalej „Stroną).

W niniejszej polityce prywatności administratora zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO).  Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Stronę.

Administrator Twoich danych Elit Partner Sp. z o.o., ul. Zamkowa 58B, 95-200 Pabianice  
Dane kontaktowe Z Administratorem można się skontaktować: osobiście lub na adres poczty elektronicznej: biuro@elitpartner.pl,telefonicznie: 42 30-70-875,pisemnie: ul. Zamkowa 58B, 95-200 Pabianice.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Dane będą przetwarzane przez nazwa organizacji w celach: działanie strony – W celu realizacji usługi Strony usługodawca przetwarza:  informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące geolokalizacji, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO w celu realizacji usługi Strony, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie www.pdps.eu oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika ze Strony.reklamacje – W celu rozpatrywania reklamacji usługodawca przetwarza dane osobowe użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres email, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji usługodawca może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika, informacje o korzystaniu przez użytkownika z usług, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach. postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń – W celu rozpatrywania reklamacji usługodawca przetwarza dane osobowe użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres email, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji usługodawca może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika, informacje o korzystaniu przez użytkownika z usług, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy o oświadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem dostępnym www.pdps.eu i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy zgodnie z informacją zawartą poniżej.działania marketingowe i PR administratora – Na stronie administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które administrator jest zaangażowany.
Odbiorcy danych Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzani danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz administratora tj. hostingu Strony, obsług marketingowej i PR.
Prawa osoby, której dane  dotyczą Przysługuje Tobie prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.   W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Elit Partner Sp. z o.o. przysługuje Tobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.   W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Tobie także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Elit Partner Sp. z o.o. Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Twoje przesłać te dane innemu administratorowi danych).   Przysługuje Tobie również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Twoje danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  
Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza EOG  lub do organizacji międzynarodowych   Elit Partner Sp. z o.o. w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy  udostępni Twoje dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualnia zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich.

O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na stronie. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018r.